ผลงานของเรา | Portfolio
ศูนย์พัฒนาผู้นำเครื่อเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่
โรงงาน AMADA นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
โรงงาน IDEMITSU นิคมอมตะ ระยอง
อิออน เซ็นทรัล ระยอง
โรงงาน MIYAMOTO นิคมอมตะระยอง
งานระบบไฟฟ้า คอนโค KAVE
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงงานหลินซิน นวนคร
งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
งานติดตั้ง CCTV รอบสนามหลวง
Page  123